Cloudify Odoo Version 11.0

Information about the Cloudify instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

Kế toán
Quản lý Quỹ và Ngân hàng
admin_ex
Dành cho Admin_ex
Tài sản cố định
Quản lý tài sản cố định
Báo cáo
Báo cáo tổng hợp
CRM
Quản lý quan hệ khách hàng
Danh mục
Danh mục
Giá thành
Module mẫu
Nội bộ
Phần làm riêng cho Nội bộ, bổ sung các trường liên quan đến bán dịch vụ
Phân tích
Phân tích tổng hợp
Mua hàng
Quản lý mua hàng
Đề xuất
Đề xuất
Bán hàng
Quản lý bán hàng
Kho
Quản lý kho
Công cụ dụng cụ
Quản lý công cụ dụng cụ
Thuế
Module mẫu
Tiện ích
Module tiện ích
Tiền lương
Module mẫu
Tổng hợp
Module mẫu
Workflow
Quy trình làm việc
Y dược
Phân hệ dành riêng cho các doanh nghiệp y, dược
CRM
Leads, Opportunities, Activities
Discuss
Discussions, Mailing Lists, News
Website Builder
Build Your Enterprise Website
Audit Log
Check-in
Create your custom dashboard
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Backend Dashboards
Create your custom dashboard
Báo cáo, Sổ sách
Ledger, Report
Rest API
APIs cho việc tích hợp từ các hệ thống khác với Cloudify
Tasks
Tasks
Quản lý hệ thống
System, Access Control
Quản lý Menu
System, Menu Control
Email Marketing
Design, send and track emails
Calendar
Personal & Shared Calendar
Blogs
News, Blogs, Announces, Discussions
Forum
Forum, FAQ, Q&A
Tools
Toods, Addons
Live Chat
Live Chat with Visitors/Customers
Admin
Quản lý người dùng